Menu Zavrieť

Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V SYSTÉME OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
„KARTEX” S.C. 34-480 Jabłonka, ul. Spółdzielców 1

Podľa článku 13 ods. 1-2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov , a o zrušení smernice 95/46/ES (Úradný vestník EU L 119, str. 1) – ďalej len GDPR, si Vás dovoľujeme informovať, že od 25. mája 2018:

Správca osobných údajov

Správcom Vašich osobných údajov je: Firma Usługowo-Handlowa „Kartex“ sc so sídlom Jabłonka 34-480, ul. Spółdzielców 1, číslo REGON 120379831, NIP 735-268-18-47.

Kontaktné údaje správcu

Môžete nás kontaktovať:

  • na e-mailovej adrese: kartex@kartex.pl
  • písomne, zaslaním korešpondencie na adresu: Firma Usługowo-Handlowa „Kartex“ sc ul. Spółdzielców 1, 34-480 Jablonka

Kontaktné údaje poverenca pre ochranu údajov

Za ochranu osobných údajov je zodpovedná Krystyna Pierożek. Poverenec pre ochranu údajov, ktorého možno kontaktovať:

  • na e-mailovej adrese: pierozekkrystyna@kartex.pl
  • telefonicky: 18 26 528 20, od od 8. do 16. hodiny
  • písomne, zaslaním korešpondencie na adresu: Firma Usługowo-Handlowa „Kartex“ sc ul. Spółdzielców 1, 34-480 Jabłonka, s poznámkou „Inšpektor pre ochranu osobných údajov“

Účely spracovania údajov: právny základ a oprávnené záujmy "Kartex"

Osobné údaje, ktoré od Vás dostaneme, slúžia predovšetkým na vykonanie úkonov potrebných na prevzatie realizácie Vašej objednávky na realizáciu a dodanie objednaných drevených prvkov vrátane bubnov a pod. počas realizácie objednávky v dokumentačnom toku prijatom spoločnosti.

Osobné údaje môžu byť tiež použité na marketingové účely, v korešpondencii vysvetľujúcej technické problémy týkajúce sa produktov, ktoré vyrábame a na účely vymáhania pohľadávok, súdnych, arbitrážnych a mediačných konaní.

Spracúvanie údajov prebieha v súlade s platnými zásadami: zákonnosť, účelnosť, spoľahlivosť, transparentnosť a správnosť, dôvernosť a zásada časového obmedzenia na vašu žiadosť o odstránenie údajov z nášho systému.

Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje v organizačnej zložke, musia mať písomné poverenie na spracúvanie údajov udelené správcom osobných údajov a podpísať vyhlásenie o mlčanlivosti o týchto údajoch.

Každá osoba oprávnená spracúvať osobné údaje má svoje ID a heslo, ktoré jej umožňuje prihlásiť sa do IT systému, v ktorom sú osobné údaje spracúvané.

Technické požiadavky, ktoré musí heslo spĺňať, sú uvedené v príručke IT System Management Manual.

Dokumenty obsahujúce osobné údaje sú uchovávané v listinnej podobe. Oprávnené osoby ich ukladajú v priestore spracovania dát v uzamykateľných skrinkách.

Ak je potrebné zničiť papierové dokumenty obsahujúce osobné údaje, zničia sa rozrezaním v skartovačke. Takáto nevyhnutnosť nastáva bezprostredne po tom, čo pominú dôvody na používanie týchto dokumentov.

Pravidlá spracúvania osobných údajov v IT systéme sú uvedené v „Príručke riadenia IT systému“, ktorá sa používa na spracúvanie osobných údajov vo Firme Usługowo-Handlowa „KARTEX“ sc Maria Karlak, Grażyna Karlak.

Údaje spracovávame v nasledujúcich kategóriách:

  • identifikačné údaje súvisiace so vznikom a priebehom pracovného pomeru
  • údaje potrebné na riadne vykonávanie servisných činností,
  • korešpondenčné údaje: poštová adresa a elektronická adresa na prenos informácií.

Prístup k osobným údajom majú subjekty IT služieb oprávnené na základe zmluvy o poverení a orgány verejnej správy oprávnené získavať takéto informácie zo zákona. Osobné údaje môžu byť poskytnuté subjektom poskytujúcim poštové alebo kuriérske služby, pomocou ktorých je realizované doručovanie korešpondencie.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na splnenie zákonnej povinnosti uloženej Správcovi.

Máte právo:

  • prístup k obsahu vašich údajov a získať ich kópiu a právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať spracúvané údaje,
  • podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov porušuje ustanovenia GDPR.

Právo namietať

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania a právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť vašich osobných údajov.

Informácie o požiadavke alebo dobrovoľnom poskytnutí údajov a dôsledkoch ich neposkytnutia

Poskytnutie osobných údajov je podmienkou prijatia Vašej objednávky na realizáciu a dodanie objednaných drevených výrobkov vrátane bubnov. Neposkytnutie potrebných údajov bude mať za následok nemožnosť prijatia objednávky na plnenie.

Sťažnosť na dozorný orgán

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu v oblasti ochrany osobných údajov: Úrad generálneho inšpektora ochrany osobných údajov, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.

S pozdravom,
F.U.H. Kartex s.c.