Menu Zamknij

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI NA TEMAT SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE USŁUGOWO-HANDLOWEJ
„KARTEX” S.C. 34-480 Jabłonka, ul. Spółdzielców 1

Zgodnie z art.13 ust 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz . UE L 119, s 1) – dalej RODO informujemy, że z dniem od 25 maja 2018 r.:

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa/Pani/Pana danych osobowych jest: Firma Usługowo-Handlowa „Kartex” s. c. z siedzibą w Jabłonce 34-480, ul Spółdzielców 1, pod nr REGON 120379831, NIP 735-268-18-47.

Dane kontaktowe Administratora

Można się z nami skontaktować:

  • pod adresem e-mail: kartex@kartex.pl
  • pisemnie, przesyłając korespondencje na adres: Firma Usługowo-Handlowa „Kartex” s. c. ul. Spółdzielców 1, 34-480 Jabłonka

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest Pani Krystyna Pierożek. Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:

  • pod adresem e-mail: pierozekkrystyna@kartex.pl
  • pod nr telefonu: 18 26 528 20, w godz. od 8:oo do 16:oo
  • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Firma Usługowo-Handlowa „Kartex” s. c. ul. Spółdzielców 1, 34-480 Jabłonka, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”

Cele przetwarzania danych: podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy firmy „Kartex”

Otrzymane od Państwa/Pana/ Pani dane osobowe służą przede wszystkim do podjęcia działań wymaganych do przejęcia realizacji Państwa/Pana/ Pani zamówienia na wykonanie i dostawę zamówionych elementów drewnianych w tym bębnów, itp. w toku trwania realizacji zamówienia w przyjętym przez firmę obiegu dokumentacji.

Dane osobowe mogą być ponadto użyte w celach marketingowych, w korespondencji wyjaśniającej problemy techniczne dotyczące produkowanych przez nas wyrobów oraz w celach windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

Przetwarzanie danych odbywa się z zachowaniem obowiązujących zasad: legalności , celowości ,rzetelności, przejrzystości i prawidłowości, poufności oraz zasady ograniczenia czasowego na ewentualny wniosek z Państwa strony o usunięciu danych z naszego systemu.

Osoby, które przetwarzają w jednostce organizacyjnej dane osobowe, muszą posiadać pisemne upoważnienie do przetwarzania danych nadane przez Administratora danych osobowych, oraz podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności tych danych.

Każda osoba posiadająca upoważnienie do przetwarzania danych osobowych posiada swój identyfikator oraz hasło, pozwalające na zalogowanie się do systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe.

Techniczne wymagania, jakie musi spełnić hasło, określone zostały w Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

Dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są w formie papierowej. Upoważnione osoby przechowują je w obszarze przetwarzania danych w szafach zamykanych na klucz.

W przypadku konieczności zniszczenia papierowych dokumentów zawierających dane osobowe, ich zniszczenie dokonuje się poprzez pocięcie w niszczarce. Konieczność taka zachodzi natychmiast po ustaniu przesłanek do korzystania z tych dokumentów.

Zasady przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym określone są w „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym” służącym do przetwarzania danych osobowych w Firmie Usługowo-Handlowej „KARTEX” s.c. Maria Karlak, Grażyna Karlak.

Przetwarzamy dane w kategoriach:

  • dane identyfikacyjne związane z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia
  • dane niezbędne do prawidłowego prowadzenia działalności usługowej,
  • dane korespondencyjne: adres pocztowy i adres elektroniczny do przekazywania informacji.

Do danych osobowych mogą mieć dostęp uprawnione na podstawie umowy powierzenia podmioty obsługi informatycznej oraz organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, przy pomocy których realizowana jest dostawa korespondencji.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku ustawowego ciążącego na Administratorze.

Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo ,że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo /Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia przez Państwo/Pana/Panią zamówienia do realizacji i dostawy zamówionych wyrobów drewnianych w tym bębnów. Nieudostępnienie niezbędnych danych będzie skutkowało niemożnością przyjęcia zamówienia na wykonanie.

Skarga do organu nadzoru

Mają Państwo/Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Z poważaniem,
F.U.H. Kartex s.c.