Projekty unijne


projekt unijny kartex

 

Spółka realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie: 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

,,Wdrożenie nowej technologii w procesie produkcji tarcicy nr projektu POIR.03.02.02-00-2100/20

Projekt polega na wdrożeniu do produkcji nowego rozwiązania technologicznego odpowiadającego nowym wyzwaniom w zakresie produkcji tarcicy jako surowca do produkcji bębnów do kabli i przewodów.

W celu wdrożenia nowej technologii określono następujące zakupy inwestycyjne:

– zakup linii do przetarcia tarcicy – 1 komplet

Projekt będziemy realizować w okresie marzec 2021 do marzec 2022. Łączny koszt kwalifikowany projektu wyniesie 2.200.000,00 zł. Wartość wkładu Funduszu Europejskiego wynosi 990.000,00 zł.

 

Jabłonka, dnia 18.06.2021 r.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę: Linii do przetarcia tarcicy – 1 komplet

Jako najkorzystniejsza został wybrana oferta firmy:

eM-Projekt Sp. z o.o. z siedzibą: ul. I. Łukasiewicza 3, 78-400 Szczecinek,; termin wpływu oferty: 24.05.2021r., cena netto: 2.970.000,00 PLN

która uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 92,5 pkt.

Dziękujemy za złożenie ofert

Jabłonka, dnia 23.04.2021 r.

Zapraszamy do składania ofert na dostawę Linii do przetarcia tarcicy – 1 komplet w ramach postępowania nr 1/K/2021. Termin składania ofert do dnia 24.05.2021r.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 2 do zapytania
  3. Załącznik nr 1 do zapytania
Firma KARTEX od 2000 r. jest wydawcą czasopisma Moja Orawa