Menu Zavrieť

Naše projekty EÚ

Projekt ,,Implementácia novej technológie do procesu výroby reziva”

Spoločnosť realizuje projekt v  rámci Operačného programu Smart Growth 2014-2020 , Prioritná os III: Podpora inovácií v podnikoch, Opatrenie 3.2: Podpora implementácie výsledkov výskumu a vývoja, Podopatrenie: 3.2.2: Úver na technologické inovácie

 Implementácia novej technológie do procesu výroby reziva  Projekt č.  POIR.03.02.02-00-2100/20

Projekt spočíva v implementácii nového technologického riešenia, ktoré spĺňa nové výzvy vo výrobe reziva ako suroviny na výrobu bubnov na káble a drôty.

Za účelom implementácie novej technológie boli definované tieto investičné nákupy:

– nákup linky na pílenie reziva – 1 sada

Projekt budeme realizovať od marca 2021 do marca 2022. Celkové oprávnené náklady projektu budú 2 200 000,00 PLN. Hodnota príspevku Európskeho fondu je 990 000,00 PLN.

Jablonka, dňa 18. júna 2021

Oznamujeme Vám, že výsledkom výberového konania na dodávku:  Linka na pílenie reziva  – 1 súprava

Ponuka spoločnosti bola vybraná ako najvýhodnejšia:

eM-Projekt Sp. z o. o. so sídlom: ul. I. Łukasiewicza 3, 78-400 Szczecinek,; termín na predloženie ponuky: 24. máj 2021, čistá cena: 2 970 000,00 PLN

ktorá získala najvyšší počet bodov, teda 92,5 bodu.

Ďakujeme za zaslanie ponúk

Jablonka, 23. apríla 2021

Pozývame Vás na predloženie ponúk na dodávku linky na pílenie reziva – 1 súprava v rámci výberového konania č. 1/K/2021. Termín na predkladanie ponúk je 24. mája 2021.

Prílohy:

  1. Dopyt
  2. Príloha č.2 k dopytu
  3. Príloha č.1 k dopytu

Okrem toho KARTEX realizuje projekt:

Projekt ,,Zvýšenie energetickej účinnosti využívaním obnoviteľných zdrojov energie v KARTEX”

fundusze-europejskie-Kartex-bębny-kablowe

Firma Usługowo Handlowa KARTEX SC realizuje projekt spolufinancovaný z európskych fondov  „Zvýšenie energetickej efektívnosti využívaním obnoviteľných zdrojov energie v KARTEXU“

Cieľom projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti spoločnosti prostredníctvom komplexnej modernizácie
energeticky náročného zariadenia, ktoré je základom podnikania „Firma Usługowo Handlowa „Kartex“ sc
Grażyna Karlak“ a zvýšeného využívania obnoviteľných zdrojov energie. zdroje energie.

Cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom:
– nákupu a inštalácie OZE zdroja tepla na napájanie zariadení.
– nákup a montáž na strešnú FV inštaláciu s výkonom 49,5 kWp

Plánované efekty:
Zvýšenie efektivity využívania energie získanej z obnoviteľných zdrojov energie v podniku je 25,83 %.
Zníženie emisií skleníkových plynov o 64,79 Mg/rok.

Hodnota projektu:
661 305,26 PLN

Príspevok z európskych fondov:
430 117,24 PLN

plakat-Wzrost-efektywności-energetycznej-poprzez-wykorzystanie-odnawialnych-źródeł-energii-w-firmie-KARTEX

KARTEX Jabłonka
30 rokov skúseností